Posted in การปฏิบัติงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน เอกสารเผยแพร่

รายงานแสดวงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน เอกสารเผยแพร่

รายงานการรับ การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่/ร่างวิจารณ์ประกาศ ประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วนจากบ้านโคก หมู่ 1 ถึง บ้านนาไชยฟอง จำนวน 75 ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการเผยแพร่เพื่อวิจารณ์จำนวน ๓ วันทำการ เริ่มต้นวันที่ ๒๔ -๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

เรียน พี่น้องประชาชนชาวตำ…

Continue Reading...