Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567

ITA – 016

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ที่มีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567

ITA – 014

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

Continue Reading...