ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

15ประกาศใช้เทศบัญยัติประจำปี 2565
1ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
2คำแถลง
3คำแถลง รายละเอียดคำแถลง
4คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
5คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
6บันทึกหลักการและเหตุผล
7บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
8บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
9บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
10รายงานประมาณการรายรับ
11รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
12รายงานประมาณการรายจ่าย
13รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
14ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Admin Bankhok

Share: