เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17.ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 67
1ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
2คำแถลง
3คำแถลง รายละเอียดคำแถลง
4คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
5คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
6บันทึกหลักการและเหตุผล
7บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
8บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
9บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
10รายงานประมาณการรายรับ
11รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
12รายงานประมาณการรายจ่าย
13รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
14ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Admin Bankhok

Share: