ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บ้านโคกต้นกำเนิดมาจากบ้านโพธิ์ โคก หมายถึงป่า ชาว อีสานเรียกป่าว่า โคก จากการสอบถามเพิ่มเติมจากปราชญ์ชาวบ้านผู้สูงอายุที่เกิดอยู่ในพื้นที่บ้านโคก –บ้านโพธิ์ ทราบว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ 2447 บ้านโพธิ์เกิดไฟไหม้ บ้านครั้งใหญ่วอดไปหลายหลังคา เหลือบ้านไม่กี่หลังคา ที่อยู่ใกล้บริเวณ วัดบ้านโพธิ์ สร้างความโศกเศร้าสลดใจ ไม่มีที่พักพิง ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่อาศัยตาม เถียงนา เช่นนาดอนเดื่อ – นาดอนบาก แต่บางครอบครัว ก็ปลูกบ้านใหม่อยู่ที่เดิม และมีหลายครอบครัวย้ายไปปลูกสร้างบ้านใหม่อยู่ตามไร่ ตามสวนแถวโคก ใกล้บ้าน ซึ่งเป็น ที่ดอนเนินสูงลาดชัน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และ สัตว์ป่า นานาชนิดในสมัยนั้น จึงได้ขนานนามว่า บ้านโคก จนถึงปัจจุบัน ทราบว่า ขุนศรีคำพา – แม่หนุ่ย ทามาฤทธิ์ พร้อมด้วยญาติ พี่น้องจำนวน 5 ครอบครัว มาปลูกสร้างบ้านใหม่ซึ่งเป็นที่ โนนหรือที่ดอน ตามที่ทำไร่ทำสวน ใกล้บ้าน ซึ่งใกล้กับบริเวณ 4 แยกกลางบ้าน บ้านโคกปัจจุบัน อยู่ต่อมาก็มีการย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นเป็นหลายครอบครัว มีประชากรเพิ่มมากขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ 2465 ได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็นทางการ โดย พ่อขุนศรีคำพา ทามาฤทธิ์ แม่หนุ่ย ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

 

คนที่ 1 ปี พ.ศ 2468 แต่งตั้ง นายพิมสอน ไชยหงษา – นางทุมมา ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 2 ปี พ.ศ 2472 แต่งตั้ง นายขันธ์ รอดชมภู – นางชาลี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 3 ปี พ.ศ 2485 แต่งตั้ง นายพิมพ์ อัปการัตน์ -นางพี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 4 ปี พ.ศ 2489 แต่งตั้ง นายขันธ์ รอดชมภู – นางชาลี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 5 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ 2503 เลือกตั้ง นายลา อัปการัตน์ – นางนิล ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 6 ปี พ.ศ 2507 เลือกตั้ง นายเขียน อัปการัตน์ – นางบุญปัน ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 7 ปี พ.ศ 2516 เลือกตั้ง นายสี อัปการัตน์ –นางหนูเทียน ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 8 ปี พ.ศ 2524 บ้านโคกได้รับการยกฐานะเป็นตำบล แยกการปกครองเป็น 2 หมู่บ้าน คือบ้านโคกหมู่ที่ 1 และ บ้านโคก หมู่ที่ 7 โดยแบ่งเขตการปกครอง แยกตามถนนระหว่างวัด – กับโรงเรียน ยาวลงไปตามเส้นทางด้านทิศเหนือจนถึงบ้านโพธิ์ ด้านทิศตะวันออก เป็นบ้านโคกหมู่ที่ 7 ด้านทิศตะวันตกเป็นบ้านโคกหมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2524 นายสี อัปการัตน์ ได้รับเลือก เป็นกำนัน ตำบลบ้านโคก คนที่ 1 หมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2530 เลือกตั้ง นายทองเหลือง ดวงภักดี – นางนี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก คนที่ 9 หมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2535 เลือกตั้ง นายสังข์ทอง ดวงภักดี นางหนูพิน ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก คนที่ 10 และเป็น กำนันตำบลบ้านโคก คนที่ 5 หมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2548 เลือกตั้ง นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ – นางปณิกานต์ ไชยหงษา ภรรยา ( วาระ 5 ปี ) เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก คนที่ 11 ปัจจุบัน

ประวัติบ้านโคกหมู่ที่ 7

ปี พ.ศ 2524 บ้านโคกได้แยกการปกครองจากบ้านโคกหมู่ที่ 1 มาเป็นบ้านโคก หมู่ที่ 7 จึงได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่

นายบุญ บัวสิงห์ – นางสี ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกหมู่ที่ 7 คนที่ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้านประมาณ 8 เดือน ประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์ เสิยชีวิต

ปี พ.ศ 2524 นายโสภา คำพันธ์ – บุญตา ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 2

ปี พ.ศ 2526 นายสงวน โพธิ์ ทิพย์ – นางดอกไม้ ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 3

ปี พ.ศ 2532 ได้รับเลือกเป็นกำนัน ตำบลบ้านโคกคนที่ 3 ปี พ.ศ 2537 นายผดุงศิลป์ ศรีสังคม – นางดาวฤดี ภรรยา ได้รับเลือก เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 4 (วาระ 5 ปี )

ปี พ.ศ 2542 นายชุย อัปการัตน์ – นางดวงจันทร์ ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 5 (วาระ 5 ปี )

ปี พ.ศ 2547 นายคำจันทร์ นายกชน – นางถิ่น ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 6 (วาระ 5 ปี ปี พ.ศ 2548 ได้รับเลือกเป็นกำนัน ต. บ้านโคก ปัจจุบัน

mungmee

Share: