Posted in การกำหนดสมัยประชุมสามัญ กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสาธารณสุข/จิตอาสา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าตำบลบ้านโคก

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

Continue Reading...