วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโคก

“ ท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”

mungmee

Share: