Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศเทสบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เทศบาลตำบลบ้านโคก พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน เอกสารเผยแพร่

รายงานแสดวงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน เอกสารเผยแพร่

รายงานการรับ การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานแสดวงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2566)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2566)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2566)

Continue Reading...