เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17.ปก 0.ประกาศใช้เทศบัญญติ 2566
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
2.คำแถลง
3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง
4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
6.บันทึกหลักการและเหตุผล
7.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
10.รายงานประมาณการรายรับ
11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
12.รายงานประมาณการรายจ่าย
13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Admin Bankhok

Share: