เผยแพร่/ร่างวิจารณ์ประกาศ ประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วนจากบ้านโคก หมู่ 1 ถึง บ้านนาไชยฟอง จำนวน 75 ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการเผยแพร่เพื่อวิจารณ์จำนวน ๓ วันทำการ เริ่มต้นวันที่ ๒๔ -๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ร่างขอบเขตของงานเต็ม
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก
เอกสารประกวดราคา

Admin Bankhok

Share: