ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน

1.สภาพทั่วไป

1.1     ที่ตั้ง

ตำบลบ้านโคกเป็นหนึ่งใน 6  ตำบลของอำเภอสร้างคอม    ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสร้างคอมประมาณ   12    กิโลเมตร

1.2      เนื้อที่     

ตำบลบ้านโคกมีเนื้อที่ทั้งหมด  54,614    ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.134 ในพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอสร้างคอมและนับว่าเป็นตำบลที่มีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอสร้างคอม     โดยแยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร    21,130 ไร่    และเป็นพื้นที่อื่น ๆ  จำนวน 33,479 ไร่     ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม

1.3     ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง   สภาพดินเป็นดินปนทราย   ดินส่วนใหญ่ปนหิน   มีดินชุดต่างๆ ได้แยกแล้วดังนี้   ดินชุดเพ็ญ     ดินชุดโพนพิสัย   ดินชุดร้อยเอ็ด ดินชุดโคราช ดินชุดพิมาย ดินชุดราชบุรี   ดินชุดอุบล แต่ละดินมีสภาพความเหมาะสมแตกต่างกันแต่ดินส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว ไผ่ตง ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ บางพื้นที่เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกหม่อน สภาพป่ามีป่าโคกน้ำเค็ม และป่าโคกดอนโพธิ์ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม มีแนวป่าอยู่ประมาณ   48 % ลักษณะหมู่บ้าน   เป็นหมู่บ้านกระจาย และอยู่ห่างกัน โดยเฉลี่ย 2 – 3 กิโลเมตร   หรืออยู่เป็นกลุ่มติดกันหลายหมู่บ้าน

ตำบลบ้านโคกแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน   คือ

หมู่ที่ 1     บ้านโคก  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ   3      มีประชากร     254     ครัวเรือน

หมู่ที่ 2     บ้านโพธิ์ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ       3      มีประชากร     295     ครัวเรือน

หมู่ที่ 3     บ้านดอนบาก  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ    3      มีประชากร     140     ครัวเรือน

หมู่ที่ 4     บ้านดอนเดื่อ   เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ    3      มีประชากร    121     ครัวเรือน

หมู่ที่ 5     บ้านนาน้ำชุ่ม   เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ     3      มีประชากร     246     ครัวเรือน

หมู่ที่ 6    บ้านโนนสังวาลย์    เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ       2     มีประชากร        97    ครัวเรือน

หมู่ที่ 7    บ้านโคก    เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ       3     มีประชากร      243     ครัวเรือน

หมู่ที่ 8    บ้านนาน้ำชุ่ม   เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ    3     มีประชากร      262     ครัวเรือน

หมู่ที่ 9    บ้านโพธิ์ชัย     เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ    2     มีประชากร      128     ครัวเรือน

หมู่ที่ 10   บ้านหนองไผ่   เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ     1     มีประชากร        72     ครัวเรือน

หมู่ที่ 11   บ้านดอนบาก   เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ    3     มีประชากร      138    ครัวเรือน

 

1.4 อาณาเขต

  • ทิศเหนือติดต่อตำบลเหล่าทุ่งหลวง ทิศเหนือ ติดต่อตำบลเหล่าทุ่งหลวง อำเภอ

โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

  • ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  • ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และตำบลเหล่าทุ่ง

หลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1.5     ท้องถิ่นอื่นในตำบล    

– เทศบาล       จำนวน           1                        แห่ง

1.6                 ประชากร

ตำบลบ้านโคกมีประชากรทั้งสิ้น    7,352    คน    รวมเป็น   2,053   ครัวเรือน     แยกเป็นชาย   3,696     คน หญิง     3,656   คน      มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย         85 คน / ตารางกิโลเมตร

mungmee

Share: