ประชาคมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยนายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรี นางชนิตา สอนบุญมี ปลัดเทศบาล และนายหนูพิน พลดอน ประธานสภาเทศบาล ออกประชุมประชาคมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปี 2561-2565 และรอบปี 2566 – 2570

Share: