ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยนายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรี นางชนิตา สอนบุญมี ปลัดเทศบาล และนายหนูพิน พลดอน ประธานสภาเทศบาล ออกประชุมประชาคมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น

Share: