โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พ.ค.66 เทศบาลตำบลบ้านโคก จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสุนัขและแมว และเพื่อสร้างจิตสำนึกของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลสุนัขและแมวที่ถูกต้อง

Admin Bankhok

Share: