โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก โรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันจัดทำโครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2566  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566

Admin Bankhok

Share: