ทต.บ้านโคก ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านโคก ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา

Share: