ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม – อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ
786402_02
Attach_PUB_1
Attach_PUB_2
Attach_PUB_3
Attach_PUB_4
Attach_PUB_5
Attach_TOR_1
tor_66049176903_5d2a404d-35cf-45cf-b299-39fd8e3bcc19
เอกสารประกวดราคา

786402

mungmee

Share: