โครงการ Big Cleaning Day / Udon Go Clean 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านโคก นำโดย นายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ผู้นำหมู่่บ้าน, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง, อสม., อปพร., จิตอาสา, หน่วยงานของรัฐ
และประชาชน ได้ร่วมกันจัดโครงการ Big cleaning day / Udon Go Clean ประจำปี 2564 โดยมี นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ แหล่งน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
Admin Bankhok

Share: