โครงการวันผู้สูงอายุ 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป

Share: