Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1/2566 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ีรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1/2566 ครั้งที่1

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญที่ 4 /2565 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญที่ 4 /2565 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานประชุมสภา ทต.บ้านโคก สมัย 3/2565 ครั้งที่ 2

Continue Reading...