Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่/ร่างวิจารณ์ประกาศ ประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วนจากบ้านโคก หมู่ 1 ถึง บ้านนาไชยฟอง จำนวน 75 ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการเผยแพร่เพื่อวิจารณ์จำนวน ๓ วันทำการ เริ่มต้นวันที่ ๒๔ -๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี)

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี)

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาน้ำชุ่ม – อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี)

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหา…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

Continue Reading...