แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก 27/04/2023
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 10/01/2023
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10/01/2023
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๖ 07/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 10/11/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 21/10/2022
โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/08/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10/06/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 08/06/2020
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 03/02/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 23/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถัง (วัดใหม่นาระกุล) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาน้ำชุ่ม - นาสีนวล (ข้าง ศพด.นนช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ - นาสีนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนชาด (โนนสาวเอ้สายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ ม.๓ ไปฝายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - นาสีนวล (ข้าง ศพด.นนช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ - นาสีนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ ม.๓ ไปฝายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนชาด (โนนสาวเอ้สายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคก - บ้านชาด โปร่งคอม ท่าทางเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนเดื่อ - บ้านยวด หอถังหมู่ที่ ๗ ห้วยนาโพธิ์ (บ๋าบักสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนเดื่อ - บ้านชาดเชื่อมบ๋าฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ชัย - บ้านชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคก - บ้านชาด ท่าทางเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2023
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2023
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฌาปนสถานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.หมู่ที่ 1 (ซอยกำนัน) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ (สีเขียว) ทะเบียนเลขที่ ๘๓ - ๙๘๗๒ อุดรธานี ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ ม.๓ ไปฝายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนชาด (โนนสาวเอ้สายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งใหม่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๖ - ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล ทะเบียนเลขที่ ๘๓ - ๑๘๘๔ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๕๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนกลางของเทศบาล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านโคก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคก - บ้านชาด โปร่งคอม ท่าทางเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนเดื่อ - บ้านยวด หอถังหมู่ที่ ๗ ห้วยนาโพธิ์ (บ๋าบักสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
จ้างโครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้า และติดตั้งแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ (สีเขียว) ทะเบียน ๘๓ - ๙๘๗๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หน้าวัดอุทุมพร - นานายบุญหลาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำชุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ ม.๓ ไปฝายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนชาด (โนนสาวเอ้สายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาบริการสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ในการฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจและบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจและบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาบริการสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ในการฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาหมู่บ้านจัดขบวนแห่โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านโคก ประจำปี ๒๕๖๖ โซนที่ ๓ บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ ๑,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคก - บ้านชาด ท่าทางเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างโครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้า และติดตั้งแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคก - บ้านชาด ท่าทางเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
ซื้อของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๔ พ.ค. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และซุ้มกิจกรรมวันเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่