แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 10/01/2023
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10/01/2023
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๖ 07/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 10/11/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 21/10/2022
โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/08/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10/06/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 08/06/2020
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 03/02/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 23/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฌาปนสถานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.หมู่ที่ 1 (ซอยกำนัน) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฌาปนสถานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.หมู่ที่ 1 (ซอยกำนัน) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างกั้นห้องอาคาร ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม (สีฟ้า) เทศบาลตำบลบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
เหมาจัดทำพานบายศรีพร้อมจัดหาชุดเครื่องไหว้ โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ 16/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (หลังฤดูฝน) ภายในตำบลบ้านโคก จำนวน ๑๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถฉุกเฉิน ทะเบียนเลขที่ บร ๖๕๕๑ อุดรธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๑๐-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเล่นสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และซุ้มกิจกรรมวันเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจกรรมหลักของโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายยุทธการประจักษ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถฉุกเฉิน ทะเบียน บร ๖๕๕๑ อุดรธานี ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๐-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อน้ำหมึก Cannon ๗๕๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานคัดลอกข้อมูลและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) กองคลัง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๐ - ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และซุ้มกิจกรรมวันเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต, เก้าอี้ทำงาน) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการกองคลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ซื้อท่อประปาเพื่อขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2022
จ้างโครงการปรับปรุงขยายอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานคัดลอกข้อมูลและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองม่วง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานคัดลอกข้อมูลและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่