แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายโสกัน ทนอุป - คุ้มดอกไม้ป่า หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 19/04/2024
เสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติก สายดอนเดื่อ - บ้านยวด หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร พื้นที่ ๑,๖๒๐ ตารางเมตร 19/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก - แยกดอนเดื่อ - บ้านชาด(หัวโสก) บ้านโคก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ยาว ๒,๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 20/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเดื่อ - บ้านชาด 02/11/2023
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 01/11/2023
โครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๙ 07/08/2023
โครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก 27/04/2023
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 10/01/2023
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10/01/2023
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๖ 07/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 10/11/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 21/10/2022
โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/08/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10/06/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 08/06/2020
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 03/02/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 23/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก - แยกดอนเดื่อ - บ้านชาด(หัวโสก) บ้านโคก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ยาว ๒,๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ติก สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ ๕,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ติก สายบ้านโพธิ์ - คุ้มหนองม่วง บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ติก สายภายในหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเดื่อ - บ้านชาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนสาวเอ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน - เมรุสถาน บ้านโคก หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังวาลย์ - บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถัง (วัดใหม่นาระกุล) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก - แยกดอนเดื่อ - บ้านชาด(หัวโสก) บ้านโคก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ยาว ๒,๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2023
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก - แยกดอนเดื่อ - บ้านชาด(หัวโสก) บ้านโคก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ยาว ๒,๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ติก สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ ๕,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ติก สายบ้านโพธิ์ - คุ้มหนองม่วง บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ติก สายภายในหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเดื่อ - บ้านชาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนสาวเอ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน - เมรุสถาน บ้านโคก หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังวาลย์ - บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2023
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายดินห้วยหัวทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ ขค 562 อุดรธานี ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๖๓ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก - แยกดอนเดื่อ - บ้านชาด(หัวโสก) บ้านโคก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ยาว ๒,๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน (สีส้ม) ทะเบียนเลขที่ ๘๒ - ๓๕๐๐ อุดรธานี ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕ - ๔๕ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ (สีเขียว) ทะเบียน ๘๓ - ๙๘๗๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติก สายดอนเดื่อ - บ้านยวด หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร พื้นที่ ๑,๖๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายเพ็ญ สร้างคอม - วัดป่าเหล่าหมากหญ้า หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร พื้นที่ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ - กู้ภัย ทะเบียนเลขที่ บร ๖๕๕๑ อุดรธานี เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๐ - ๕๐ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
จ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
จ้างโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (ถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน) บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๓,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและกากตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๑๖๕๓ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ (สีเขียว) ทะเบียน ๘๓ - ๙๘๗๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ (สีเขียว) ทะเบียน ๘๓ - ๙๘๗๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม พร้อมบ่อพักหน้าวัดศิริธรรมคุณ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายคำเป็ด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายคำเป็ด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์เทศบาลตำบาลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สืื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำชุ่ม ค่าวัสดุรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2023
จ้างจ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งผู้โดยสาร ๔๑ คน เพื่อรับ - ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก สำหรับเด็กเล็กอายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๒๔ คน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปีและไดโนเสาร์โนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งผู้โดยสาร ๔๑ คน เพื่อรับ - ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก สำหรับเด็กเล็กอายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๒๔ คน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปีและไดโนเสาร์โนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่