แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเดื่อ - บ้านชาด 02/11/2023
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 01/11/2023
โครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๙ 07/08/2023
โครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก 27/04/2023
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 13/01/2023
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 10/01/2023
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10/01/2023
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๖ 07/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 10/11/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 21/10/2022
โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/08/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10/06/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 08/06/2020
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 03/02/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 23/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนสาวเอ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน - เมรุสถาน บ้านโคก หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังวาลย์ - บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถัง (วัดใหม่นาระกุล) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาน้ำชุ่ม - นาสีนวล (ข้าง ศพด.นนช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ - นาสีนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนชาด (โนนสาวเอ้สายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ ม.๓ ไปฝายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - นาสีนวล (ข้าง ศพด.นนช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ - นาสีนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ ม.๓ ไปฝายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2023
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนสาวเอ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน - เมรุสถาน บ้านโคก หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังวาลย์ - บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาล พร้อมหอถังประปา บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาน้ำชุ่ม - อ่างเก็บน้ำกุดกุง หมู่ที่ ๘ บ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2023
ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดหลวงปู่ทอง โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จากบ้านโคก ถึงบ้านนาไชฟอง จำนวน ๗๕ ชุด เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฌาปนสถานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.หมู่ที่ 1 (ซอยกำนัน) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังเทศบาลตำบลบ้านโคก - แยกบ้านโพธิ์ - นาสีนวล (ตัดใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) สำนักปลัด เลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ - ๖๒ - ๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างเหมาติดตั้งเดินสายเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมาบริการรถลากจูงรถกำจัดสิ่งปฏิกูล ทะเบียนเลขที่ ๘๓ - ๑๘๘๔ อุดรธานี ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๕๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล ทะเบียนเลขที่ ๘๓ - ๑๘๘๔ อุดรธานี ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๕๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อกระถางปลูกต้นไม้และไม้ประดับโครงการสำนักงานน่าอยู่น่ามอง สู่ถนนงามตาหน้าบ้่านสะอาดประชาชนมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุ โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่ามอง สู่ถนนงามตาหน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายคำเป็ด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายคำเป็ด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์เทศบาลตำบาลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สืื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำชุ่ม ค่าวัสดุรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2023
จ้างจ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งผู้โดยสาร ๔๑ คน เพื่อรับ - ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก สำหรับเด็กเล็กอายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๒๔ คน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปีและไดโนเสาร์โนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งผู้โดยสาร ๔๑ คน เพื่อรับ - ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก สำหรับเด็กเล็กอายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๒๔ คน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปีและไดโนเสาร์โนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล ทะเบียนเลขที่ ๘๓ - ๑๘๘๔ อุดรธานี ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๕๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเป็ด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบาก - บ้านยวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านยายเบา - แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อกระถางปลูกต้นไม้และไม้ประดับโครงการสำนักงานน่าอยู่น่ามอง สู่ถนนงามตาหน้าบ้่านสะอาดประชาชนมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่