แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/08/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10/06/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 08/06/2020
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 03/02/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 23/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฌาปนสถานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.หมู่ที่ 1 (ซอยกำนัน) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฌาปนสถานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนบาก-บ้านยวด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน (ส่วนกลาง) เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล.หมู่ที่ 1 (ซอยกำนัน) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กสูงประปาหมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10 แบบเลขที่ 3412010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลม คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาทำป้าย โครงการนิเทศน์และประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดเครน สีขาว ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๖๕ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล สีเขียว ทะเบียน ๘๓-๑๘๘๔ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ (สีเขียว) ทะเบียน ๘๓-๙๘๓๒ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน สีส้ม ทะเบียน ๘๒-๓๕๐๐ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นส์เตอร์ของกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๐-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครืื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานคัดลอกข้อมูลและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านยวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชุมชนบ้านโคก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุมสีฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นส์เตอร์ของสำนักปลัด เลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๔-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
จ้างเหมาทำกระถางปลูกแบบยางรถยนต์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองม่วง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์แยกบ้านนางจันสุข - วัดป่าโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองม่วง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานคัดลอกข้อมูลและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน บร ๖๕๕๑ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานคัดลอกข้อมูลและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสาย บ้านดอนเดื่อ - บ้านชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสาย บ้านดอนเดื่อ - บ้านชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าเหล่าหมากหญ้า บ้านโคก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2022
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมเช่าพื้นที่ Server ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒ - ๙๘๗๒ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2022
จ้างโครงการขยายเขตอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2022
จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๑๖๕๓ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานสำรวจภาคสนาม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ทั้ง ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่